Passend onderwijs

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten die zoveel mogelijk krijgen in het reguliere onderwijs. Dat is het uitgangspunt van de Wet passend onderwijs.

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP)  legt een school voor ten minste eenmaal per vier jaar vast welke extra ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. Leerkrachten, schoolleiding en bestuur stellen samen het SOP op.

In ons SOP kunt u lezen welke extra ondersteuning wij aanbieden.

Door deze wet zijn scholen verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplek aan ieder kind. Onze school werkt samen met andere scholen in de regio en scholen voor speciaal onderwijs zodat we samen alle leerlingen passend onderwijs kunnen geven. Wanneer extra ondersteuning aan de orde is, zal de leerkracht dit altijd met u als ouder, onze intern begeleider en de gedragswetenschapper van de school overleggen. Verder kunnen wij overleggen met de schoolmaatschappelijk werker en de jeugdverpleegkundige die vanuit het CJG aan onze school verbonden zijn. In ons schoolondersteuningsplan (SOP) hebben wij omschreven welke extra ondersteuning wij aanbieden. Dit SOP is te vinden op onze website.


Als blijkt dat kinderen niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen, kunnen zij in het speciaal basisonderwijs geplaatst worden. Onze school werkt nauw samen met SBO De Vorm (www.sbodevorm.nl), de school voor katholiek speciaal basisonderwijs van de Veluwse Onderwijsgroep.

Meer informatie over passend onderwijs in onze gemeente is te vinden op: www.swvapeldoornpo.nl

Sint Victor

Kooiweg 29
7312 CA Apeldoorn

telefoon:
(055) 355 48 59

e-mail:
administratie@sintvictor.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep